Blog Profesia.sk
Úno
24

Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Autor: | Kategorie: Pracovní právo |
Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Na následujících řádcích si vysvětlíme základní náležitosti výpovědi ze strany zaměstnance, okamžitého zrušení pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci při takovém skončení pracovního poměru.

Výpověď ze strany zaměstnance

Pokud pro vás dohoda o rozvázání pracovního poměru není vhodným způsobem, jak se rozloučit se zaměstnavatelem, máte také možnost skončit pracovní poměr jednostranně – konkrétně výpovědí. Zákoník práce vám dává možnost podat výpověď z jakéhokoli důvodu nebo nemusíte uvádět žádný důvod.

Vaše právní jednání však musí splňovat řadu zákonných požadavků. Především musí být výpověď písemná, jinak se k ní nepřihlíží. To znamená, že pokud se dohodnete se zaměstnavatelem ústně, výpověď nebude brána v potaz (bude se na ni hledět, jako by neexistovala). Vaše výpověď musí být také platně doručena vašemu zaměstnavateli.

Doručení výpovědi

Zákoník práce upravuje doručování písemností určených zaměstnavateli zaměstnancem v ustanovení § 337. Podle tohoto ustanovení zaměstnanec doručuje písemnosti určené zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Tak tomu bude i v případě výpovědi. Osobní doručení výpovědi si navíc můžete nechat od zaměstnavatele písemně potvrdit. To však neznamená, že nemůžete využít například služeb pošty, neboť výpověď může být zaměstnavateli doručena jakýmkoli způsobem, jestliže se dostane do  sféry jeho dispozice. V případě doručování prostřednictvím pošty lze doporučit zaslat zásilku doporučeně, a to z důvodu prokazování doručení výpovědi zaměstnavateli.

Zvláštní úprava je v zákoníku práce obsažena pro doručování písemností zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Především je třeba, aby s tímto způsobem doručování písemností zaměstnavatel souhlasil. Zaměstnavatel zároveň musí zaměstnanci sdělit elektronickou adresu nebo identifikátor datové schránky, na kterou je možné písemnosti zasílat. Výpověď musí být navíc podepsána uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance. Kromě toho, že pro tento způsob doručení výpovědi je stanoveno hned několik požadavků, není pro zaměstnance zcela vhodný i z důvodu, že zákon vyžaduje potvrzení takové písemnosti zaměstnavatelem, jinak je doručení neúčinné. Pokud tedy zaměstnavatel nepotvrdí doručení výpovědi, je třeba tuto výpověď doručit zaměstnavateli znovu jiným způsobem.

Účinky výpovědi

Účinky výpovědi nenastávají okamžitě po jejím doručení zaměstnavateli. Jako zaměstnanec musíte vzít v úvahu tzv. výpovědní dobu. Podle zákoníku práce je to nejméně dva měsíce (vyjma výpovědi z důvodu přechodu práv a povinností, kdy pracovní poměr končí nejpozději dnem předcházejícím nabytí účinnosti přechodu těchto práv a povinností). Výpovědní doba nesmí být kratší než tyto dva měsíce, avšak může být prodloužena, a to pouze písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nestanoví-li zákoník práce jinak, začíná výpovědní doba běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po podání výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Příklad: Výpověď byla dána 17. 3. 2021 a výpovědní doba nebyla prodloužena, tudíž činí dva měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce, tj. 1. 4. 2021, a skončí uplynutím dne 31. 5. 2021. Tímto dnem pracovní poměr skončí a nastávají účinky platného skončení pracovního poměru (např. nárok na podporu v nezaměstnanosti). Uvedené platí i tehdy, připadl-li poslední den příslušného kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek.

Pokud během výpovědní doby přestanete plnit své pracovní povinnosti (například přestanete chodit do práce), kromě sankce v podobě nevyplacení mzdy po vás může zaměstnavatel navíc požadovat náhradu škody, která mu tímto vaším jednáním vznikla.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

V určitých zákonem stanovených situacích můžete jako zaměstnanec zrušit pracovní poměr se zaměstnavatelem také okamžitě a bez výpovědní doby.

Zákon hovoří o dvou zvláštních případech:

1. Vážné ohrožení zdraví

V takovém případě musíte mít lékařský posudek, ve kterém lékař konstatuje, že nemůžete vykonávat práci bez vážného ohrožení zdraví. Posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb a tento posudek musí být zaměstnavateli předložen. Pokud s lékařským posudkem zaměstnavatel nebo i zaměstnanec nesouhlasí, může ho nechat přezkoumat příslušným správním úřadem. V takovém případě je pro okamžité zrušení pracovního poměru rozhodné až rozhodnutí tohoto správního orgánu. Po předložení posudku má zaměstnavatel 15 dní na to, aby zaměstnanci nabídl jinou pro něho vhodnou práci. Pokud jsou splněny obě výše uvedené podmínky (máte potřebný lékařský posudek nebo rozhodnutí správního orgánu a zaměstnavatel vám nenabídl v uvedené lhůtě vhodnou práci), můžete váš pracovní poměr okamžitě skončit.

2. Nevyplacení finančního plnění

Pokud zaměstnavatel neplní své finanční povinnosti vůči vám a nevyplatí vám mzdu, plat, náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí doby splatnosti, můžete okamžitě ukončit pracovní poměr.

Pro platné okamžité zrušení pracovního poměru je podstatné správně určit datum splatnosti vašich finančních nároků. Dle zákoníku práce jsou mzda a plat splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, plat nebo některou jeho složku. Naproti tomu pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu je uveden ve vaší pracovní smlouvě nebo kolektivní smlouvě. To znamená, že pokud máte například v pracovní smlouvě uvedeno, že vám zaměstnavatel musí vyplatit mzdu nejpozději do 15. dne v měsíci následujícím po měsíci, za který vám mzda náleží, nastává pravidelný termín výplaty mzdy za měsíc květen 15. června, avšak splatnost mzdy až 30. června. Pracovní poměr tak můžete okamžitě zrušit nejdříve 16. července.

Podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru

Obecnou podmínkou pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je, že důvod pro okamžité zrušení můžete použít pouze do dvou měsíců ode dne, kdy jste se o něm dozvěděli, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Okamžité zrušení pracovního poměru je zákoníkem práce považováno za natolik závažná právní skutečnost, že zakládá nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. zpravidla dva měsíce).

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží, a musí v něm být jasně uveden důvod okamžitého zrušení pracovního poměru, aby nemohl být zaměněn s jiným důvodem. Tento dokument musí být řádně doručen zaměstnavateli stejným způsobem jako výpověď.

Vyhledávání

Kategorie

Facebook